CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

Học sinh được tham gia các chương trình ngoại khóa đa dạng về thiên nhiên, khoa học, lịch sử, làng nghề truyền thống, lễ hội văn hóa, ẩm thực.

Đăng ký